1 ก.ค. 2558


พ.ต.อ.สุเมธ เงินบำรุง
ผกก.สภ.บางมูลนาก.

แจ้งเว็บไซด์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
< ริสืบค้ข้มู >
By Google
ทำเนียบหัวหน้า สภ.บางมูลนาก
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก

ความเป็นมา

>> พ.ศ. 2541 รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงกิจการตำรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว
เป็นอิสระภายในกรอบของกฎหมาย มีการกระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้สังคมมี ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
ตรวจสอบติดตามและให้ข้อเสนอแนะแก่ตำรวจอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดทำร่าง พระราชกฤษฎีกา โอนกรมตำรวจ
กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นส่วนราชการมี ฐานะเป็นกรมไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวงและมีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง ภายในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปราม
อาชญากรรมการตระเวนชายแดน การรักษาความปลอดภัยและ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และอำนาจหน้าที่อื่น
ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้อยู่ในบังคับบัญชา ของ นายกรัฐมนตรี
>> ต่อมาวันที่ 14 ตุลาคม 2541 สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0204/ว(ก) 13744
ถึงกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าบัดนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรง ลงประปรมาภิไธย
ในร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดให้นำประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 115 ตอนที่ 73 วันที่ 16 ตุลาคม 2541 ต่อไป
>> สืบเนื่องจากการมีพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.2541 ดังกล่าว โดยเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับและการ กระจายอำนาจทางการบริหาร
ไปให้หน่วยงานระดับภูมิภาคอย่างเต็มที่ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี จึงได้วางระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ. 2542 ขึ้น กำหนดให้มี คณะ
กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ ( กต.ตร.) เป็นองค์การ นโยบายตำรวจแห่งชาติ และให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร ( กต.ตร.กทม.) และ
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจระดับจังหวัด ( กต.ตร.จังหวัด )
>> ตลอดจนกำหนด ให้มีคณะกรรมการระดับสถานีตำรวจ ( กต.ตร.สถานีตำรวจ ) เป็นองค์กรที่นำนโยบายพัฒนา และการบริหารงาน ตำรวจไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามนโยบายระดับชาติที่กำหนด รวมทั้งนำความคิดเห็น และปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่กลับขึ้นสู่กระบวนการกำหนดนโยบายระดับชาติให้สอดคล้อง กับความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง โดยมีประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการทุกระดับ

ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายรูปอาร์ม กต.ตร. เป็นเครื่องหมายสำหรับกรรมการ กต.ตร. คณะต่าง ๆ รวมทั้งคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา หรือคณะทำงาน แบบของเครื่องหมาย
เป็นเครื่องหมายรูปอาร์ม พื้นอาร์มสีแดงเลือดหมู ขอบสีขาว มีขนาดกว้าง 7.5 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร ภายในอาร์มมีเครื่องหมายรูปพระแสงดาบ เขนและโล่ของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติสีขาว ด้านบนของเครื่องหมาย รูปพระแสงดาบเขนและโล่
มีอักษรคำว่า “กต.ตร.” สีขาว สูง 1 เซนติเมตร ด้านล่างของรูปอาร์มพาดด้วย แถบปัก
ด้วยไหมสีฟ้า ขอบสีขาว ขนาด 1.5 เซนติเมตร ภายในแถบไหมสีฟ้า มีอักษรคำว่า “สภ.บางมูลนาก” สูง 7 มิลลิเมตร
การใช้เครื่องหมาย เครื่องหมายรูปอาร์มใช้ประดับที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายขณะปฏิบัติ
หน้าที่ หรือใช้ในกิจการของ กต.ตร. ห้ามมิให้นำเครื่องหมาย รูปอาร์ม ไปใช้ใน
กิจการอันเป็นการส่วนตัวหรือการค้า หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด โดยมิได้รับอนุญาต

บทบาท อำนาจ หน้าที่ กต.ตร.สภ.บางมูลนาก มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจาก ก.ต.ช. ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย
2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของ สถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและการบริหารงานตำรวจ
4. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้เป็นไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.
5. รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจ
และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ
6. ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ ประชาชนในเขตพื้นที่
7. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตำรวจ
8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ กต.ตร.มอบหมาย
9. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ก.ต.ช. ทราบ ตามที่ ก.ต.ช. กำหนด
10. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก ปี ๒๕๕๖
นายกัมพู รุ่งอินทร์
ประธาน กต.ตร.สภ.บางมูลนาก
พ.ต.อ.สุเมธ  เงินบำรุง
ผกก.สภ.บางมูลนาก / รอง ประธาน กต.ตร.
นายนิวัฒน์ น้อยอ่ำ
กรรมการ กต.ตร.
นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น
ผอ.รพ.บางมูลนาก / กรรมการ กต.ตร.
พ.ต.ท.ถนอม จินาวา
รอง ผกก.ป.ฯ / กรรมการ กต.ตร.
นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนกุล
กรรมการ กต.ตร.
นายเจริญพงษ์ คุ้มทอง
ผอ.ร.ร.บางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" /
กรรมการ กต.ตร.
พ.ต.ท.จำเริญ สีสังข์
รอง ผกก.สส.ฯ / กรรมการ กต.ตร.
นายสำรวย วุฒฑยากร
กรรมการ กต.ตร.
นายคณนาถ คะชะนา
ปลัดอำเภอฯ / กรรมการ กต.ตร.
พ.ต.ท.ชัยวัฒน์  มังคะวัฒน์
พงส.ผนพ.ฯ / กรรมการ กต.ตร.
นายสราวุธ พฤกษะริตานนท์
กรรมการ กต.ตร.
นายไพโรจน์ วงษ์ตระหง่าน
นายกเทศบาล ต.วังตะกู /
กรรมการ กต.ตร.
พ.ต.ท.เทวินทร์  นาจารย์
สวป.ฯ / กรรมการ กต.ตร.
นายธวัชชัย วัฒนเทศานันท์
กรรมการ กต.ตร.
นายมานะ อินทโชติ
นายก อบต.วังสำโรง /
กรรมการ กต.ตร.
ร.ต.อ.เกื้อกูล  เหล่ารอด
สว.อก.ฯ / เลขานุการ กต.ตร.
คุณพัชราวลัย จันทรเพชร
ผจก.ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ฯ /
กรรมการ กต.ตร.
คุณดลพร ขำจร
กำนัน ต.วังสำโรง / กรรมการ กต.ตร.
พ.ต.ต.ธยดล  มากทรัพย์
สว.สส.ฯ / กรรมการ กต.ตร.
คุณอนุธิดา กองราพงษ์
กรรมการ กต.ตร.
ด.ต.บุญมาก ศิริวรรณ
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ / กรรมการ กต.ตร.
ร.ต.ต.เอกพงษ์ เพชรสวัสดิ์กุล
รอง สว.(ป.)ฯ / ผู้ช่วยเลขานุการฯ
จ.ส.ต.ชัยวัฒน์ รังสุข
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ / ผู้ช่วยเลขานุการฯ

 

 

เอกสารอิเลคทรอนิกส์
< สอบข้มู >
< ชื่มโยตำ >
<เวสักั.จ.พิจิ>
< เวจังวัพิจิ >
<เวบใอำเภมู>
แจ้งเบาะแสอาชญากรรม
<< นังสือพิพ์ >>
<< ทัน์ >>
<< Link ที่น่า >>  
จำนวนผู้ชมี้ คน
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ จอภาพขนาด 800x600
ตัวอักษรขนาด Medium (เลือกเมนู View> Text Size> Medium) Create : 16/05/2546
ที่ตั้ง ๒๗ ถนนภูมิบาล ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐
โทร.๐-๕๖๖๓-๑๒๔๒, ๐-๕๖๖๓-๑๑๐๓ และ ๑๙๑ โทรสาร ๐-๕๖๖๓-๑๐๒๒
http://bangmulnak.police.go.th Email:[email protected]
พัฒนาโดย Pol.Sen.Sgt.Maj.Bunmark Siriwan E-mail:[email protected]