30-Apr-2012


พ.ต.อ.สมชาย เกิดช้าง ผกก.สภ.บางมูลนาก.

แจ้งเว็บไซด์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
< ริสืบค้ข้มู >
By Google
ทำเนียบหัวหน้า สภ.บางมูลนาก
ด้านป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

>>>>> านป้องกันและปราบปราม ได้มอบหมายตามนัยคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๕๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๕๑ โดยสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะงาน ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางปกครองป้องกัน งานจราจร งานสืบสวนปราบปราม ซึ่งตาม
โครงสร้าง ดังกล่าว มี รอง ผกก.ปป.ฯ เป็นหัวหน้างาน และในงานปกครองป้องกันมีหน้าที่
เกี่ยวกับการ วางแผน หาข่าว ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันอาชญากรรมและรักษา ความสงบ
เรียบร้อย งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ งานชุมชนสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันมิให้อาชญากรรมบังเกิดขึ้นภายในเขต
อำนาจ รับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครองของสถานี รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา งานดังกล่าว

>>>> และตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๕๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๕๐ ได้
กำหนดลักษณะงานและมอบอำนาจหน้าที่งานป้องกันอาชญากรรมให้รับผิดชอบวางแผน
อำนวยการ สั่งการ คบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล งานด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อย งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม การ
บริหารงานตำรวจ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งงานที่มีลักษณะ
เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพื่อป้องกันมิให้อาชญากรรมเกิดขึ้น ซึ่งจำแนก
ออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้
๑) งานการข่าว และระบบข้อมูลอาชญากรรม
๒) งานตั้งจุดรับแจ้งเหตุ จุดตรวจ จุดสกัด และมาตรการต่างๆ ในการป้องกันและควบคุม
มิให้อาชญากรรมเกิดขึ้น
๓) งานจัดระบบสายตรวจทุกประเภท
๔) งานควบคุมแหล่งอบายมุข และกรจัดระเบียบสังคม
๕) งานควบคุมจราจร จัดการ และบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร รวมทั้งงานจราจรตาม
โครงการพระราชดำริ
๖) งานฝึกอบรมประชาชน อาสาสมัคร เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกเสือชาวบาน สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ฯลฯ เกี่ยวกับการ
ป้องกันอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือกิจการตำรวจ
๗) งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ระดับต่างๆ
๘) งานประชาสัมพันธ์ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือจาก หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนของสังคม
๙)งานพัฒนากำลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการป้องกันอาชญากรรม
๑๐) ตรวจสอบติดตามและประเมินผล วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการต่างๆ
๑๑) พิจารณาเสนอร่างกฎหมาย ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม ทันสมัย
๑๒) จัดการประชุมในนามสถานีตำรวจ หรือการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง ภาครัฐและ
เอกชน ในงานที่เกี่ยวข้อง
๑๓) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีพิเศษ

เอกสารอิเลคทรอนิกส์
< สอบข้มู >
< ชื่มโยตำ >
<เวสักั.จ.พิจิ>
< เวจังวัพิจิ >
<เวบใอำเภมู>
แจ้งเบาะแสอาชญากรรม
<< นังสือพิพ์ >>
<< ทัน์ >>
<< Link ที่น่า >>  
จำนวนผู้ชมี้ คน
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ จอภาพขนาด 800x600
ตัวอักษรขนาด Medium (เลือกเมนู View> Text Size> Medium) Create : 16/05/2546
ที่ตั้ง ๒๗ ถนนภูมิบาล ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐
โทร.๐-๕๖๖๓-๑๒๔๒, ๐-๕๖๖๓-๑๑๐๓ และ ๑๙๑ โทรสาร ๐-๕๖๖๓-๑๐๒๒
http://bangmulnak.police.go.th Email:[email protected]
พัฒนาโดย Pol.Sen.Sgt.Maj.Bunmark Siriwan E-mail:[email protected]