15-Mar-2010พ.ต.อ.จำเริญ หวลธรรม
ผกก.สภ.บางมูลนาก.

แจ้งเว็บไซด์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
< ริสืบค้ข้มู >
By Google
ข้อมูลการจัดซื้อ สภ.บางมูลนาก

ลำ
ดับ

งานจัดซื้อ
วงเงินงบ
ราคากลาง
วิธีซื้อ
ผู้เสนอ
และราคา
ผู้ได้รับเลือก
และราคา
เหตุผลที่รับเลือก
โดยสังเขป
 
ตุลาคม 2551
         
ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
61,800.00
       
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
24,270.50
       
 
พฤศจิกายน 2551
       
ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
61,800.00
       
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
25,550.50
       
ธันวาคม 2551
       
ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
61,800.00
       
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
21,579.31
       
มกราคม 2552
       
ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
61,800.00
       
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
24,562.50
       
กุมภาพันธ์ 2552
       
ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
65,600.00
       
เบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน
82,600.00
       
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
21,032.50
       
มีนาคม 2552
       
ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
65,600.00
       
เบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน
8,400.00
       
เบิกเงินค่าจัดซื้ออาหารผู้ต้องหา
3,525
       
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
28,743.80
       
เมษายน 2552
       
ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
65,600.00
       
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
28,743.80
       
พฤษภาคม 2552
       
ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
65,600.00
       
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
26,855.41
       
มิถุนายน 2552
       
ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
63,700.00
       
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
25,498.31
       
กรกฎาคม 2552
         
ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
63,700.00
       
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
23,592.23
       
สิงหาคม 2552
         
ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
63,700.00
       
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
24,111.50
       
กันยายน 2552
         
ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
127,400.00
       
เบิกเงินค่าซื้ออาหารผู้ต้องหา
2,670.00
       
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
45,520.50
       
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
จัดซื้อ/จัดจ้าง ตรวจสอบข้อมูลยานพาหนะที่ถูกโจรกรรมหรือถูกตรวจยึด
เอกสารอิเลคทรอนิกส์
ระบบควบคุมเชิงประจักษ์ Scorecard Cockpit Enterprise
< สอบข้มู >
< ชื่มโยตำ >
<เวสักั.จ.พิจิ>
< เวจังวัพิจิ >
<เวบใอำเภมู>
แจ้งเบาะแสอาชญากรรม
<< นังสือพิพ์ >>
<< ทัน์ >>
<< Link ที่น่า >>  
ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
 
จำนวนผู้ชมี้ คน
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ จอภาพขนาด 800x600
ตัวอักษรขนาด Medium (เลือกเมนู View> Text Size> Medium) Create : 16/05/2546
ที่ตั้ง ๒๗ ถนนภูมิบาล ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐
โทร.๐-๕๖๖๓-๑๒๔๒, ๐-๕๖๖๓-๑๑๐๓ และ ๑๙๑ โทรสาร ๐-๕๖๖๓-๑๐๒๒
http://bangmulnak.police.go.th Email:[email protected]
พัฒนาโดย Pol.Sen.Sgt.Maj.Bunmark Siriwan E-mail:[email protected]