30-Apr-2012


พ.ต.อ.สมชาย เกิดช้าง ผกก.สภ.บางมูลนาก.

แจ้งเว็บไซด์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
< ริสืบค้ข้มู >
By Google
ทำเนียบหัวหน้า สภ.บางมูลนาก
กลุ่มงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

>>>>>>>>> งานสอบสวน ได้มอบหมายตามนัยคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๕๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๕๑ โดยสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะงาน ที่มีหน้าที่
ที่ เกี่ยวกับการวางแผน หาข่าว ปฏิบัติงานในด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การแสวงหา
และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทำความผิดร่วมกับพนักงานสอบสวน การเปรียบเทียบปรับ การควบคุมผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการหรือศาล การส่งหมายเรียก หมายจับ หมายศาล รวมทั้ง งานอื่นที่มีลักษณะเกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความยุติธรรม
ให้แก่ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายในเขตอำนาจรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่ปกครอง
ของสถานีตำรวจ รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานดังกล่าว

>>>>> และตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๕๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๕๐ ได้
กำหนดลักษณะงานและมอบอำนาจหน้าที่ งานสืบสวนสอบสวน ให้รับผิดชอบวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแลตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานด้านการสืบสวน
คดีอาญา การมี ความเห็น การให้ความเห็นชอบหรือเห็นแย้งในคดีอาญา การอุทธรณ์ ฎีกาหรือ
การขอให้พิจารณา คดีใหม่ และงานด้านกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้อง หรือเป็น
ส่วนประกอบของงานนี้ เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ในการสืบสวนคดีอาญาบังเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยจำแนกออก เป็นงานต่างๆ ดังนี้
๑)สืบสวนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
ทุกฉบับ และการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๒) สอบสวนคดีอาญา การออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญาที่สำคัญต่างๆ พิจารณามีความเห็นในการสั่งคดีอาญา ให้ความเห็นชอบ หรือความเห็นแย้ง ในคดีอาญา ที่ต้อง
เสนอสำนวนการสอบสวนให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณา เว้นแต่คดีที่สั่งการไว้เป็นพิเศษ
๓) วางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตามและประเมินผล การปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานสอบสวนใน การดำเนินคดีต่างๆ และรวบรวมจัดทำสถิติคดีอาญา
๔) งานธุรการเกี่ยวกับคดีอาญา คดีแพ่ง คดีล้มละลาย หมายเรียก หมายอาญา
๕) การรายงานข้าราชการตำรวจต้องหาคดีอาญา คดีแพ่งและคดีล้มละลาย
๖) พิจารณาตั้งทนายว่าต่างและแก้ต่างคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีล้มละลาย ตลอดจนการบังคับ
คดี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง และคดีล้มละลาย ให้มีอำนาจลงนามใน ใบแต่ง
ทนายความ หรือหนังสือมอบอำนาจเพื่อฟ้องคดี แก้ต่างคดีหรือยื่นคำร้องเพื่อใช้สิทธิทางศาล
ลงนามในใบมอบอำนาจเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ หรือยื่นถอนคำขอรับชำระหนี้ ลงนามใน
ใบมอบ ฉันทะ ลงนามในหนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ ตลอดจนลงนามในเอกสาร หรือหนังสือ
อื่นใด ที่ใช้ ในกระบวนพิจารณาในชั้นศาล และในชั้นบังคับคดีจนเสร็จการ
๗) พิจารณาดำเนินการสั่งจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดี การรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย ค่าทนายความ การรับเงินส่วนแบ่งจากการยื่นคำขอเฉลี่ยทรัพย์หรือจาก การยื่น
คำขอ รับชำระหนี้ การยึดทรัพย์ การร้องขัดทรัพย์ การคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์ การยอมรับ ตาม ที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง หรือการประนอมยอมความ
๘) พิจารณาการสละสิทธิ หรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์ การฎีกา หรือการขอให้พิจาณาคดีใหม่
๙) พิจารณาการฟ้องคดี แก้ต่างคดีปกครอง และงานธุรการทั้งหลายที่เกี่ยวกับคดีปกครอง โดยให้มีอำนาจลงนามในใบมอบอำนาจเพื่อฟ้องคดี แก้ต่างคดี ตลอดจนลงนามในคำสั่ง ทาง
ปกครอง ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ และคำสั่งทาง
ปกครอง ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ประกอบ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๑๐) งานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และงานธุรการทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง
๑๑) ประสานงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑๒) งานพัฒนาการบริหารการสอบสวน รวมทั่งระบบและวิธีการปฏิบัติงานสอบสวน
๑๓) งานส่งเสริมการสอบสวน และคณะกรรมการส่งเสริมการสอบสวน รวมทั้งการ
รักษาจรรยาบรรณ และควบคุมคุณภาพพนักงานสอบสวน
๑๔) งานด้านกฎหมายและสอบสวน งานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ งานนิติเวชวิทยา งานทะเบียน
ประวัติอาชญากร งานพิสูจน์หลักฐาน ตลอดจนงานการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
๑๕) งานพัฒนากำลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
๑๖) งานการข่าวและระบบข้อมูลอาชญากรรม
๑๗) งานระบบกรงบประมาณที่เกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวน
๑๘) ตรวจสอบติดตามและประเมินผล วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่างๆ
๑๙) พิจารณาเสนอร่างกฎหมาย ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ตอลดจนการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมทันสมัย
๒๐) จัดการกระชุมในนามสถานีตำรวจ หรือการประชุมร่วมกับหน่วยอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในงานที่เกี่ยวข้อง
๒๑) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีพิเศษ

เอกสารอิเลคทรอนิกส์
< สอบข้มู >
< ชื่มโยตำ >
<เวสักั.จ.พิจิ>
< เวจังวัพิจิ >
<เวบใอำเภมู>
แจ้งเบาะแสอาชญากรรม
<< นังสือพิพ์ >>
<< ทัน์ >>
<< Link ที่น่า >>  
จำนวนผู้ชมี้ คน
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ จอภาพขนาด 800x600
ตัวอักษรขนาด Medium (เลือกเมนู View> Text Size> Medium) Create : 16/05/2546
ที่ตั้ง ๒๗ ถนนภูมิบาล ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐
โทร.๐-๕๖๖๓-๑๒๔๒, ๐-๕๖๖๓-๑๑๐๓ และ ๑๙๑ โทรสาร ๐-๕๖๖๓-๑๐๒๒
http://bangmulnak.police.go.th Email:[email protected]
พัฒนาโดย Pol.Sen.Sgt.Maj.Bunmark Siriwan E-mail:[email protected]