30-Apr-2012


พ.ต.อ.สมชาย เกิดช้าง ผกก.สภ.บางมูลนาก.

แจ้งเว็บไซด์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
< ริสืบค้ข้มู >
By Google
ทำเนียบหัวหน้า สภ.บางมูลนาก
กลุ่มงานอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
>>> กลุ่มงานอำนวยการ ได้มอบหมาย ตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๕๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๕๑ โดยสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
อำนวยการ วางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาเกี่ยวกับ งานกำลังพล การข่าว
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงาน การส่งกำลังบำรุง งบประมาณ การเงิน สวัสดิการ การพัสดุ
พลาธิการ สรรพาวุธ งานจเรตำรวจ งานกิจการพิเศษ งานความมั่นคง รวมทั้งงานลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาปรับปรุงห้องทำงาน กลุ่มงานอำนวยการ ปี ๒๕๕๐
เอกสารอิเลคทรอนิกส์
< สอบข้มู >
< ชื่มโยตำ >
<เวสักั.จ.พิจิ>
< เวจังวัพิจิ >
<เวบใอำเภมู>
แจ้งเบาะแสอาชญากรรม
<< นังสือพิพ์ >>
<< ทัน์ >>
<< Link ที่น่า >>  
จำนวนผู้ชมี้ คน
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ จอภาพขนาด 800x600
ตัวอักษรขนาด Medium (เลือกเมนู View> Text Size> Medium) Create : 16/05/2546
ที่ตั้ง ๒๗ ถนนภูมิบาล ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐
โทร.๐-๕๖๖๓-๑๒๔๒, ๐-๕๖๖๓-๑๑๐๓ และ ๑๙๑ โทรสาร ๐-๕๖๖๓-๑๐๒๒
http://bangmulnak.police.go.th Email:[email protected]
พัฒนาโดย Pol.Sen.Sgt.Maj.Bunmark Siriwan E-mail:[email protected]